ادوات کشاورزی


تیلر (کلتیواتور)وسیله ای است که جهت شخم زدن زمین های کشاورزی استفاده می شود.